Eindgebruiker Licentievoorwaarden (EULA) Ivory Studio

Laatst gewijzigd: 01-01-2018

Overwegende dat:

  • Ivory Studio B.V. (hierna: Leverancier) computerprogrammatuur ontwerpt, en Gebruiker gebruik wenst te maken van het computerprogramma ‘Ivory Studio’ (hierna: de Programmatuur);
  • Leverancier rechthebbende is met betrekking tot de Programmatuur;
  • De Programmatuur bestaat uit een Software as a Service (SaaS) dienstverlening;
  • De Programmatuur webbased draait bij Leverancier op gehuurde servers;
  • Gebruiker zich realiseert dat de dienstverlening door Leverancier afhankelijk is van de functionaliteit van diensten van derden;
  • De Programmatuur ‘as is’ ter beschikking wordt gesteld;
  • Leverancier via deze voorwaarden (hierna: ‘de Licentievoorwaarden’) de gebruiksrechten en plichten omschrijft waaraan Gebruiker gebonden is voor gebruik van de Programmatuur;
  • Deze Licentievoorwaarden onderdeel uitmaken van een tussen Leverancier en Gebruiker gesloten Overeenkomst, en van toepassing zijn op alle door Leverancier verstrekte of aangeboden abonnementen en accounts, inclusief gratis of (gedeeltelijk) tegen betaling aangeboden test-, trial- en/of andere ‘freemium’ of demoversies van de Programmatuur bedoeld om een (tijdelijke en/of beperkte) indruk te verschaffen van de Programmatuur;
  • De Algemene Voorwaarden van Leverancier (Nederland ICT voorwaarden) van toepassing zijn op alle diensten en/of producten van Leverancier. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden en de onderhavige Licentievoorwaarden prevaleren deze Licentievoorwaarden.

1. Definities

De in deze Licentievoorwaarden met een beginhoofdletter aangeduide begrippen, hebben de betekenis die daaraan in dit artikel 1 wordt toegekend.

1.1 Add-ons: aanvullende functionaliteiten van de Programmatuur, bijvoorbeeld in de vorm van apps, widgets, plug-ins, componenten of maatwerk, afkomstig van Leverancier of derden (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, YouTube) welke al dan niet tegen aanvullende betaling gebruikt kunnen worden met de Programmatuur.

1.2 Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Leverancier, te raadplegen via: https://www.ivorystudio.net/algemene-voorwaarden/.

1.3 Content: hieronder wordt mede begrepen, tekst, scripts, grafische vormgeving, afbeeldingen, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, interactieve elementen en andere materialen die met behulp van de Programmatuur ingeladen, gecreëerd, bewerkt of afgespeeld kunnen worden.

1.4 Fout: een gebrek in de Programmatuur dat ertoe leidt dat de Programmatuur niet functioneert overeenkomstig de kenbare specificaties of functionaliteiten, dan wel het anderszins niet voldoen van de Programmatuur aan de specificaties. Er is slechts sprake van een Fout indien deze aantoonbaar en reproduceerbaar is.

1.5 Gebruiker: de (eind)gebruiker die gebruik maakt van de Programmatuur van Leverancier.

1.6 Leverancier: Ivory Studio B.V.

1.7 Licentie: gebruiksrecht van de Programmatuur die aan voorwaarden is gebonden.

1.8 Licentievoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

1.9 Licentievergoeding: de vergoeding binnen de Overeenkomst die Gebruiker voor het gebruik van de Programmatuur aan Leverancier moet voldoen.

1.10 Nieuwe Versie: een opvolgende versie van de Programmatuur met in overwegende mate nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet onder een andere naam uitgebracht.

1.11 Overeenkomst: het abonnement afgesloten door Gebruiker, al dan niet online gesloten, waarop de Algemene Voorwaarden en deze Licentievoorwaarden van toepassing zijn.

1.12 Privacyverklaring: meest recente versie van de Privacyverklaring van Leverancier, waarin is opgenomen welke persoonsgegevens Leverancier met betrekking tot de dienstverlening verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en aan wie deze gegevens worden verstrekt.

1.13 Programmatuur: webbased computerprogramma Ivory Studio (SaaS), een full service oplossing voor interactieve online video die onder deze Licentievoorwaarden ter beschikking wordt gesteld.

1.14 Update(s): een nieuwe release van de Programmatuur, waarin tot dan toe bekende Fouten zijn verwijderd en/of een uitbreiding van de bestaande functionaliteit heeft plaatsgevonden.

2. Voorwerp van deze Licentievoorwaarden

2.1 Ieder gebruik en iedere versie van de Programmatuur verstrekt of aangeboden door Leverancier, inclusief gratis of (gedeeltelijk) tegen betaling aangeboden test-, trial- en/of andere ‘freemium’ of demoversies van de Programmatuur bedoeld om een (tijdelijke en/of beperkte) indruk te verschaffen van de Programmatuur, is gebonden aan deze Licentievoorwaarden.

2.2 Leverancier verleent Gebruiker een tijdelijke, niet exclusieve en niet overdraagbare Licentie tot het gebruik van de Programmatuur zoals nader omschreven in deze Licentievoorwaarden.

2.3 Leverancier stelt Gebruiker uiterlijk binnen 5 (vijf) kalenderdagen na de ontvangst van de registratie in staat om de Programmatuur te gebruiken, tenzij uit de registratie of op andere wijze blijkt dat de registratie ongeldig is, dan wel lijkt te zijn.

2.4 Indien Leverancier een Nieuwe Versie uitbrengt zal hij deze ook aan Opdrachtgever aanbieden. Deze Licentievoorwaarden zijn ook op Nieuwe Versies van toepassing. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.

3. Duur en beëindiging Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst treedt in werking na het (al dan niet online) afsluiten van een abonnement en wordt aangegaan voor een duur van één (1) jaar of (3) maanden, tenzij door Leverancier anders is aangegeven of overeengekomen. De Overeenkomst wordt na de looptijd stilzwijgend telkens met één (1) jaar verlengd, tenzij Gebruiker uiterlijk één (1) maand voordat de looptijd afloopt de Overeenkomst schriftelijk opzegt.

3.2 Aan de duur van test-, trial- en/of andere ‘freemium’ of demoversies van de Programmatuur kunnen door Gebruiker geen rechten worden ontleend. Leverancier heeft de volledige vrijheid om de invulling van deze abonnementen en/of versies naar eigen inzicht en op ieder moment te wijzigen.

3.3 De Overeenkomst eindigt uitsluitend indien en voor zover beëindiging geschiedt conform het bepaalde in dit artikel 3, onverminderd beëindiging door ontbinding op grond van de wet. Tevens kan Leverancier de Programmatuur ontoegankelijk maken of op andere wijze de verplichtingen staken indien Gebruiker in strijd handelt met de verplichtingen uit deze Licentievoorwaarden.

3.4 Leverancier is voorts gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat hierdoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade van die Partij ontstaat, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet:

3.4.1 Gebruiker wordt in staat van faillissement verklaard;

3.4.2 aan Gebruiker wordt (al dan niet voorlopig) surseance van betaling verleend;

3.4.3 de onderneming van de andere Gebruikerj wordt beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een derde overgedragen.

3.4.4 Indien de Overeenkomst om welke reden ook eindigt, verplicht Gebruiker zich de Programmatuur te verwijderen en verwijderd te houden, dan wel het gebruik van de Programmatuur te staken.

4. Vergoeding

4.1 De Licentievergoedingen maken deel uit van de Overeenkomst en worden vooraf overeengekomen en zijn afhankelijk van het type account en/of abonnement dat Gebruiker afneemt. Deze Licentievergoedingen zien slechts op het gebruik van de Programmatuur over een bepaalde periode (bijvoorbeeld maand of jaar) en zijn exclusief aangegeven kosten ‘buiten de bundel’, welke achteraf in rekening kunnen worden gebracht, en exclusief overige vergoedingen voor aanvullende en/of andere diensten van Leverancier (zoals hosting en onderhoud diensten), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 De overeengekomen Licentievergoeding wordt vooraf per periode (bijvoorbeeld maand of jaar) in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overeengekomen vergoedingen dienen, in het geval er achteraf betaald kan worden in ieder geval binnen 14 (veertien) kalenderdagen na facturatie en/of na ingebruikname te worden voldaan.

4.3 Leverancier is, indien dit is overeengekomen, gerechtigd om het verschuldigde bedrag via een machtiging te incasseren.

4.4 Reclamaties op facturen of betalingen dienen binnen 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst van de daarop toeziende factuur of betalingsverplichting schriftelijk ter kennis van Leverancier worden gebracht.

4.5 Leverancier is in ieder geval gerechtigd de hoogte van de te betalen Licentievergoeding te wijzigen in de volgende gevallen:

4.5.1 Eénmaal per jaar, voor het eerst één jaar na de inwerkingtreding van de Overeenkomst, is Leverancier gerechtigd de overeengekomen Licentievergoeding te wijzigen.

4.5.2 Overeengekomen Licentievergoedingen kunnen gedurende de Overeenkomst wijzigen door upgrades van Gebruiker in het abonnement en/of aantal/type Licentie(s).

4.6 Indien Gebruiker de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, zal Gebruiker, nadat sprake is van verzuim, de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn.

5. Gebruiksvoorwaarden

5.1 Het is Gebruiker voor de duur van de Overeenkomst toegestaan de Programmatuur te gebruiken voor de doeleinden waarvoor de Programmatuur is bedoeld, namelijk het creëren, beheren, analyseren en afspelen van interactieve online video..

5.2 De gebruiksmogelijkheden van de Programmatuur kunnen verschillen per type account en/of abonnement, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) qua aantal te realiseren interactieve online video’s (‘actieve projecten’), het maximaal aantal kijkminuten per periode, tarieven buiten de bundel, maximale bandbreedte of andere vormen van service. Bij het overschrijden van de overeengekomen gebruiksmogelijkheden worden vaste tarieven ‘buiten de bundel’ in rekening gebracht.

5.3 Aan het gebruik van test-, trial- en/of andere ‘freemium’ of demoversies van de Programmatuur kunnen door Gebruiker geen rechten worden ontleend. Leverancier heeft de volledige vrijheid om de invulling van deze abonnementen en/of versies naar eigen inzicht en op ieder moment te wijzigen.

5.4 Leverancier kan naar eigen vrijheid en beleid Content met onrechtmatige inhoud (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend gewelddadige of expliciete content, bedreigende of haatdragende content, naaktheid en/of seksuele content, spam, misleidende metadata en/of scams of anderszins schadelijke of onrechtmatige inhoud) bedoeling of strekking per direct en zonder voorafgaande aankondiging verwijderen.

5.5 Leverancier kan daarnaast Content die, naar zijn oordeel, inbreuk maakt op het intellectuele eigendom en/of andererechten van derden (bijvoorbeeld privacy) per direct en zonder voorafgaande aankondiging verwijderen.

5.6 Leverancier streeft er bij het verwijderen van Content naar om in goed overleg met de betrokken partijen een passende oplossing te kiezen.

5.7 Gebruiker is niet gerechtigd back-up kopieën van de Programmatuur aan te houden c.q. te maken, voor back-ups, tijdelijk gebruik of ter beveiliging.

5.8 Het gebruiksrecht verleend in deze Licentievoorwaarden kent onder meer de volgende beperkingen:

5.8.1 Het is Gebruiker niet toegestaan de Programmatuur in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken.

5.8.2 Het is Gebruiker niet toegestaan de Programmatuur te wijzigen, of aan te passen.

5.8.3 Het is Gebruiker niet toegestaan de broncode van de Programmatuur door middel van reverse engineering te reconstrueren. Indien Gebruiker informatie of medewerking nodig heeft om te bewerkstelligen dat de Programmatuur met computerprogrammatuur van hemzelf of derden kan werken, zal Gebruiker Leverancier schriftelijk en gemotiveerd verzoeken om de benodigde informatie. Leverancier zal Gebruiker alsdan binnen redelijke termijn mededelen of Gebruiker de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en de voorwaarden waaronder deze wordt verstrekt.

5.9 Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de Programmatuur te verwijderen. Indien bij het gebruik van de Programmatuur gebruik wordt gemaakt van Add-ons of functionaliteiten van derden, dan is Gebruiker ook gebonden aan de voorwaarden van die derden bij gebruik. Het gebruik van Add-ons of functionaliteiten van derden is optioneel en geheel voor eigen risico van Gebruiker. Leverancier heeft geen invloed op de voorwaarden van deze derden.

5.10 Gebruiker heeft de mogelijkheid een verhoging/upgrade van het aantal/type Licenties via de Programmatuur door te voeren.

5.11 Leverancier is gerechtigd te onderzoeken of Gebruiker de Programmatuur gebruikt op een wijze die overeenstemt met deze Licentievoorwaarden. Gebruiker verplicht zich aan een dergelijk onderzoek mee te werken en Leverancier daartoe de benodigde toegang te verschaffen. Leverancier draagt zowel zijn eigen kosten als de kosten van Gebruiker die met een dergelijk onderzoek zijn gemoeid, tenzij met het onderzoek vast komt te staan dat Gebruiker in strijd handelde met de Overeenkomst en/of deze Licentievoorwaarden.

5.12 Gebruiker dient te allen tijde reserve kopieën van (eigen) Content aan te houden. Aan het bewaren van Content door Leverancier kan Gebruiker geen rechten ontlenen.

6. Fair use policy

6.1 Het gebruik van de Programmatuur is voor bepaalde accounts en/of abonnementen onderworpen aan een ‘fair use policy’. Het doel van deze fair use policy is om een zo groot mogelijke groep Gebruikers (gelijktijdig) optimale werking en ongestoord gebruik van de Programmatuur te kunnen bieden.

6.2 De fair use policy die Leverancier hanteert betekent dat Leverancier de overeengekomen gebruiksmogelijkheden (bijvoorbeeld de bandbreedte) van Gebruiker(s) kan beperken en/of hiervoor extra kosten in rekening kan brengen indien de Programmatuur op onredelijke en/of excessieve wijze wordt gebruikt. Hiervan is (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend) sprake indien het gebruik/verbruik van een Gebruiker het gemiddelde gebruik/verbruik van andere Gebruikers significant overstijgt.

6.3 De bovenstaande fair use policy wordt bekeken over het (gelijktijdige) gebruik en/of verbruik binnen een bepaalde periode. Leverancier hanteert bij het handhaven van de fair use policy de regel: als het niet hoeft neemt Leverancier de maatregel niet. Het gevolg hiervan kan zijn dat gebruik/verbruik in strijd met deze fair use policy zonder gevolgen blijft. Hier kunnen echter in geen enkel geval rechten aan worden ontleend. Leverancier streeft hierbij naar een redelijke en zorgvuldige handhaving en brengt waarschuwingen uit aan Gebruikers om deze op de hoogte te stellen.

7. Nieuwe Versies

7.1 Leverancier kan de uitvoering van de dienst voortzetten met gebruikmaking van nieuwe of gewijzigde versies van de Programmatuur.

7.2 Leverancier kan Updates automatisch doorvoeren zonder dat Leverancier verplicht is tot voorafgaande aankondiging. Hiermee bestaat de kans dat functionaliteiten veranderen, worden toegevoegd, wijzigen of verwijderd worden. Leverancier is niet verplicht oude versies en/of functionaliteiten aan te houden of te blijven ondersteunen.

7.3 Leverancier is niet gehouden specifiek voor Gebruiker bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

7.4 Leverancier biedt geen ondersteuning voor oudere versies van de Programmatuur, en staat op geen enkele wijze in voor de gevolgen van het functioneren van oudere versies.

8. Service

8.1 Hoewel Leverancier zich inspant om een optimaal gebruik van de Programmatuur voor Gebruikers te realiseren, kan Leverancier niet garanderen dat de Programmatuur gebruikt kan worden voor het door de Gebruiker beoogde gebruik. De dienst wordt aangevoerd op basis van een inspanningsverplichting.

8.2 Leverancier is niet gehouden tot kosteloos herstel van Fouten. Herstel kan ook plaatsvinden door middel van een probleemvermijdende restrictie of door het verstrekken van een Nieuwe Versie en/of Update.

8.3 Indien Leverancier er niet in slaagt de geconstateerde Fouten op te lossen is Gebruiker gerechtigd tot het ontbinden van de Overeenkomst, indien deze Fouten het normaal gebruik voor Gebruiker significant verhinderen.

8.4 De mogelijkheid tot ontbinding zoals bedoeld in het vorige lid vervalt indien en voor zover Leverancier aantoont dat de desbetreffende Fouten zijn ontstaan door foutherstel, onderhoud of wijzigingen uitgevoerd door of namens Gebruiker.

8.5 Leverancier spant zich in voor een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de dienst, waarbij Gebruiker erkent en accepteert dat Leverancier niet kan garanderen dat de Programmatuur altijd beschikbaar is, nu Leverancier voor de dienstverlening afhankelijk is van derden.

8.6 Leverancier kan de Programmatuur geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud.

8.7 Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, dit zo veel mogelijk binnen redelijke termijn aankondigen en buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

8.8 Indien Gebruikers aanvullende service, ondersteuning en/of andere diensten wensen af te nemen, biedt Leverancier de mogelijkheid aan om deze afspraken (bijvoorbeeld) in een Service Level Agreement (SLA) vast te leggen.

9. Overdracht

9.1 Het is Gebruiker niet toegestaan de rechten en plichten uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. Leverancier is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen van toestemming.

9.2 Indien Gebruiker de Programmatuur ter beschikking wil stellen aan een derde, zodat deze derde de Programmatuur ten behoeve van Gebruiker kan beheren, behoeft hij daarvoor toestemming. Deze toestemming kan worden verleend indien deze derde geen ander gebruik maakt van de Programmatuur dan Gebruiker in staat te stellen de Programmatuur te gebruiken voor het beoogde gebruik.

10. Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Programmatuur berusten bij Leverancier of diens licentiegevers c.q. toeleveranciers. Er vindt uitdrukkelijk geen overdracht plaats van intellectuele eigendomsrechten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 Leverancier vrijwaart Gebruiker in gerechtelijke procedures die tegen hem zijn aangespannen door derden en die zijn gegrond op de stelling dat het gebruik van de Programmatuur (niet de Content) inbreuk maakt op de aan deze derde toebehorende intellectuele eigendomsrechten, tenzij:

10.2.1 Gebruiker nalaat Leverancier onmiddellijk schriftelijk van de vordering in kennis te stellen; of

10.2.2 de bewuste aanspraken van derden hun oorzaak vinden in wijzigingen in de Programmatuur die door Gebruiker of door hem ingeschakelde derden, zijn aangebracht; of

10.2.3 de bewuste aanspraken van derden hun oorzaak vinden in het gebruik van de Programmatuur op een wijze die anderszins strijdig is met deze voorwaarden , zoals in strijd handelen met de voorwaarden van Add-ons of functionaliteiten van derden.

10.3 De in het voorgaande lid bedoelde vrijwaring is alleen van toepassing indien Gebruiker de behandeling van de zaak, inclusief het voeren van schikkingsonderhandelingen, aan Leverancier overlaat en desgevraagd de benodigde medewerking aan Leverancier verleent.

10.4 Gebruiker verklaart dat indien een vordering als bedoeld in lid 2 van dit artikel aanhangig wordt gemaakt, hij ermee akkoord gaat dat Leverancier naar eigen keuze:

10.4.1 de Programmatuur zodanig zal (laten) wijzigen dat deze niet langer inbreuk maakt;

10.4.2 de Programmatuur zal vervangen door een functioneel gelijkwaardig product;

10.4.3 de dienstverlening stopzet en (bij betalende Gebruikers) een vergoeding betaalt aan Gebruiker ter grootte van naar rato maximaal drie (3) gebruiksmaanden.

10.5 Gebruiker garandeert te beschikken over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, instemming en toestemming om Leverancier in staat te stellen om ten behoeve van de dienstverlening gebruik te maken van geplaatste Content, en vrijwaart Leverancier tegen alle schade wegens vermeende en/of gerechtelijk vastgestelde inbreuken op rechten van derden.

10.6 De intellectuele eigendomsrechten op door de Gebruiker geüploade en/of gebruikte Content komen toe aan Gebruiker en/of diens licentiegevers. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de met de Programmatuur gegenereerde Content (bijvoorbeeld concepten, video’s en/of eindproducties (inclusief gedeelten daarvan)) komen toe aan Leverancier. Voor het rechtmatige gebruik (bijvoorbeeld het afspelen, aanpassen en verspreiden) van dit materiaal is te allen tijde een geldige Licentie van de Programmatuur vereist.

10.7 Gebruiker verleent voor de door Gebruiker geüploade en/of gebruikte Content als bedoeld in het vorige lid aan Leverancier een wereldwijde, royaltyvrije en overdraagbare licentie aan om deze Content te gebruiken voor (eigen) promotionele doeleinden, zoals (maar niet uitsluitend) gebruik voor het opnemen, samenstellen of verspreiden van collages, promotievideo’s, showcases, afbeeldingen, illustraties via de website, sociale media en/of andere digitale uitingswijzen, naar vrije keuze van Leverancier. Deze licentie is eeuwigdurend en eindigt niet van rechtswege met de beëindiging van de Overeenkomst.

11. Onderhoud

11.1 De Programmatuur wordt volgens deze Licentievoorwaarden ‘as is’ aangeboden zonder aanvullende ondersteuning of dienstverlening, tenzij hier aparte (schriftelijke) afspraken over zijn gemaakt.

11.2 Leverancier biedt Gebruiker de mogelijkheid om gezamenlijk een Service Level Agreement (SLA) voor de Programmatuur overeen te komen voor (bijvoorbeeld) aanvullende service, beschikbaarheid en dienstverlening. In deze SLA worden afspraken vastgelegd over de door Leverancier te verlenen ondersteuning aan Gebruiker bij gebruik van de Programmatuur. Tevens worden daarin de service levels voor het te verrichten onderhoud vastgelegd. Na ondertekening wordt de SLA tevens onderdeel van de Overeenkomst, en zijn deze Licentievoorwaarden hierop tevens van toepassing.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door verlies/verminking van (opgeslagen) data en Content. Gebruiker dient te allen tijde reserve kopieën van (eigen) Content aan te houden.

12.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor gevolgen van hacking door derden, een (D) DOS-aanval of anderszins uitval van functionaliteit door vormen van cybercrime.

12.3 Leverancier is, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 5 en 10, niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade door data of Content die via de Programmatuur door Gebruiker is gegenereerd, geüpload of anderszins wordt gebruikt. Leverancier is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, de gevolgen van het plaatsen of tonen van deze inhoud of het gebruik van deze Content.

12.4 Indien bij het gebruik van de Programmatuur gebruik wordt gemaakt van Add-ons of functionaliteiten van derden dan is Leverancier niet aansprakelijk voor het overtreden van voorwaarden van die derden bij gebruik. Het gebruik van Add-ons of functionaliteiten van derden is geheel voor risico van Gebruiker, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12.5 Iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor andere dan directe schade (“indirecte schade”), waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

12.6 Leverancier kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan:

12.6.1 redelijke kosten die Gebruiker zou moeten maken om de prestatie van Leverancier te laten beantwoorden aan de Overeenkomst;

12.6.2 redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de geleden schade in het kader van de Overeenkomst;

12.6.3 redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de geleden directe schade.

12.7 Gebruiker kan alleen aanspraak maken op vergoeding van schade ter zake van een toerekenbare tekortkoming door Leverancier indien Gebruiker Leverancier door middel van een schriftelijke kennisgeving in gebreke stelt en nakoming binnen de gestelde termijn uitblijft. De verplichting tot ingebrekestelling vervalt indien nakoming of herstel reeds blijvend onmogelijk is.

12.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt. Een eventuele actie, uit welke hoofde dan ook en al dan niet in rechte, dient te worden ingesteld binnen 1 (één) maand na het desbetreffende voorval, of nadat Gebruiker bekend had kunnen zijn met het voorval.

12.9 De totale aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het maximale bedrag wat Leverancier op haar toeleveranciers kan verhalen of het bedrag gelijk aan het bedrag dat de verzekeraar uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering aan Leverancier uitkeert. In alle gevallen is de schadevergoeding gemaximaliseerd tot het factuurbedrag over een periode van naar rato vier (4) gebruiksmaanden.

13. Geheimhouding

13.1 Leverancier en Gebruiker zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting of indien een partij door een daartoe bevoegde (gerechtelijke) instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren.

14. Privacy

14.1 Leverancier waarborgt dat is voldaan aan de wettelijke vereisten voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens, zoals nader omschreven in de meest recente Privacyverklaring van Leverancier.

14.2 Leverancier heeft op grond van de wetgeving over persoonsgegevens (Wet bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van de betrokkenen.

14.3 De opgeslagen gegevens van Gebruiker zijn alleen toegankelijk voor Gebruiker en Leverancier, tenzij deze voorwaarden anders bepalen of Leverancier verplicht is krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak inzicht in de opgeslagen gegevens te verschaffen.

15. Overige bepalingen

15.1 Leverancier behoudt zich het recht voor om deze Licentievoorwaarden ten alle tijden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen ten aanzien van deze Licentievoorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Leverancier zal Gebruiker van wijzigingen op de hoogte stellen.

15.2 De artikelen met betrekking tot Intellectuele eigendom, Aansprakelijkheid, Geheimhouding en Toepasselijk recht blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging van de Overeenkomst.

15.3 Indien één of meer van deze bepalingen in deze Licentievoorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

15.4 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd.

15.5 Het door Leverancier niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in, tenzij anders bepaald.

15.6 Het is Leverancier, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, toegestaan melding te maken van het feit dat Gebruiker één van zijn klanten is, en diens Content te (blijven) gebruiken in overeenstemming met het artikel over ‘’intellectueel eigendom’’ van deze Licentievoorwaarden.

16. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

16.1 De rechter van het Arrondissement Assen, is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil dat verband houdt met de Licentievoorwaarden en/of de Overeenkomst.

16.2 De Licentievoorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.